МЕДИЦИНА НОВОСЕЛИЧЧИНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» Новоселицької міської ради
Чернівецького району Чернівецької області

Фізіотерапевтичне відділенняPrimum non nocere (з лат., дослівно — Найперше — не зашкодь!
сутнісно — Передовсім, не спричини (хворому) шкоди)
 
Давньогрецький лікар Гіппократ.


Єремейко Микола Назарович,
завідувач фізіотерапевтичним відділенням,
лікар-фізіотерапевт
вищої кваліфікаційної категорії,
на посаді з 2004 року,
закінчив Буковинську державну
медичну академію в 1998 році


 
Бурлака Аліна Володимирівна,
сестра медична старша  
фізіотерапевтичного відділення,
медична сестра другої кваліфікаційної категорії,
на посаді з 2020 року


ПО­ЛО­ЖЕН­НЯ ПРО ФІ­ЗІО­ТЕ­РА­ПЕВТИЧНЕ ВІД­ДІ­ЛЕН­НЯ
КНП "Новоселицька РЛ"
 1. Фізіотерапевтичне від­ді­лен­ня є струк­тур­ним під­роз­ді­лом КНП "Новоселицька РЛ", що за­без­пе­чує ква­лі­фі­ко­ва­ну фі­зіо­те­ра­пев­тич­ну до­по­мо­гу на­се­лен­ню.
 2.  Від­крит­тя і за­крит­тя фізіотерапевтичного від­ді­лен­ня здій­сню­є­ть­ся у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку.
 3.  Фізіотерапевтичне від­ді­лен­ня роз­мі­щу­є­ть­ся в спе­ці­аль­но об­лад­на­них для ці­єї ме­ти при­мі­щен­нях, що пов­ні­стю від­по­ві­дають ви­мо­гам ек­с­п­луа­та­ції та тех­ні­ки без­пе­ки.
 4. Ке­рів­ництво ро­бо­тою фізіотерапевтичного від­ді­лен­ня здій­сню­є­ть­ся завідувачем фізіотерапевтичним відділенням, а при йо­го від­сут­но­сті – ке­рів­ни­ком за­кла­ду або лі­ка­рем-клі­ні­ци­стом, який має під­го­тов­ку з фі­зіо­те­ра­пії.
 5. Ос­на­щен­ня фізіотерапевтичного від­ді­лен­ня здій­сню­є­ть­ся у від­по­від­но­сті з та­бе­лем. Про­фі­лак­тич­ний ог­ляд, ре­монт фі­зіо­те­ра­пев­тич­ної апа­ра­ту­ри ви­ко­ну­є­ть­ся від­по­від­ни­ми під­при­єм­ст­ва­ми, з яки­ми скла­да­є­ть­ся до­го­вір і які не­суть від­по­ві­даль­ність за її тех­ніч­ний стан та нор­маль­ну ро­бо­ту.
 6. Шта­ти ме­дич­но­го пер­со­на­лу фізіотерапевтичного від­ді­лен­ня вста­нов­лю­ю­ть­ся згід­но затверженого штатного розпису.
 7. Ді­яль­ність, об­сяг ро­бо­ти фізіотерапевтичного від­ді­лен­ня ви­зна­ча­є­ть­ся про­фі­лем і на­яв­ні­стю лі­жок у КНП "Новоселицька РЛ" у від­по­від­но­сті з нор­ма­тив­ни­ми до­ку­мен­та­ми.
 8. Ос­нов­ни­ми обов'язками фізіотерапевтичного від­ді­лен­ня є:
 • Про­ве­ден­ня лі­ку­валь­них, від­нов­лю­валь­них, про­фі­лак­тич­них за­хо­дів з ак­тив­ним ви­ко­ри­стан­ням фі­зич­них фак­то­рів.
 • Кон­троль за ви­ко­нан­ням при­зна­че­них фі­зіо­те­ра­пев­тич­них про­це­дур і ана­ліз по­ми­лок у при­зна­че­них фі­зіо­те­ра­пев­тич­них про­це­ду­рах лі­ка­ря­ми ін­ших спе­ці­аль­но­стей.
 • Про­ве­ден­ня за­хо­дів під­го­тов­ки і під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції лі­ка­рів та се­ред­ньо­го мед­пер­со­на­лу фізіотерапевтичного від­ді­лен­ня, спе­ціа­лі­стів ін­шо­го клі­ніч­но­го про­фі­лю.
 • За­про­ва­джен­ня но­вих, про­гре­сив­них ме­то­дів фі­зіо­те­ра­пії та фі­зі­о­про­фі­лак­ти­ки.
 • Про­па­ган­да фі­зич­них ме­то­дів лі­ку­ван­ня се­ред ме­дич­них пра­ців­ни­ків та на­се­лен­ня.
 • Об­лік ро­бо­ти фізіотерапевтичного від­ді­лен­ня, по­дан­ня від­по­від­них да­них в ор­га­ни охо­ро­ни здо­ров'я у вста­нов­ле­ні тер­мі­ни.
 • Ро­бо­та фізіотерапевтичного від­ді­лен­ня здій­сню­є­ть­ся за гра­фі­ком, за­твер­дже­ним головним лікарем КНП "Новоселицька РЛ". Від­по­ві­даль­ність за йо­го зміст та ви­ко­нан­ня по­кла­да­є­ть­ся на за­ві­дувача фізіотерапевтичним від­ді­лен­ням.


Витяг
із штатного розпису
КНП "Новоселицька РЛ"
(станом на 01.10.2020 року) 
 • Завідувач фізіотерапевтичним відділенням - 1,0 
 • Сестра медична старша - 1,0 
 • Сестра медична з фізіотерапії - 3,0 
 • Сестра медична з масажу - 2,0 
 • Молодша медична сестра - 2,0 
 • Всього: 9,0 посад (всі посади зайняті)


Гафік роботи
фізіотерапевтичного відділення 
КНП "Новоселицька РЛ" 
на 2020 рік
 • Початок роботи - 800
 • Закінчення роботи - 1612
 • Обідня перерва – з 1200 до 1230 
 • Відпуск процедур хворим – з 830 до 1530
 • Вихідні дні – СУБОТА, НЕДІЛЯ


НАШЕ ВІДДІЛЕННЯ ВИКОРИСТОВУЄ ТАКІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ: 

1.   АЕРОЗОЛЬТЕРАПІЮ
2.   ГАЛЬВАНІЗАЦІЮ
3.   ДАРСОНВАЛІЗАЦІЮ
4.   ЕЛЕКТРОФОРЕЗ
5.   ІНДУКТОТЕРМІЮ
6.   ЛАЗЕРОТЕРАПІЮ
7.   МАГНІТОТЕРАПЮ
8.   ОЗОКЕРИТОТЕРАПІЮ
9.   УВЧ-ТЕРАПІЮ
10.   УЛЬТРАЗВУКОВУ ТЕРАПІЮ
11.   УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ОПРОМІНЕННЯ
12.   ФРАНКЛІНІЗАЦІЮ
13.   ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ
14.   "СУХІ" ВУГЛЕКИСЛІ ВАННИ


Ко­лек­тив на­шо­го від­ді­лен­ня га­ран­тує Вам чуй­не і ввіч­ли­ве від­но­шен­ня з якіс­ним ви­ко­нан­ням всіх при­зна­че­них про­це­дур.
 
З Ва­шо­го бо­ку пот­ріб­но пам’ятати що:
 • Пе­ред при­йо­мом пер­шої про­це­ду­ри пот­рібно уваж­но ви­слу­ха­ти мед­се­ст­ру і дот­ри­мува­ти­ся її вка­зі­вок про­тягом всьо­го кур­су лі­ку­ван­ня;
 • При­зна­чен­ня, від­мі­на або за­мі­на про­це­дур про­во­дить­ся тіль­ки за вка­зів­кою лі­ка­ря;
 • Під час про­це­дур не до­зво­ля­є­ть­ся спа­ти, чи­та­ти, роз­мов­ля­ти по те­ле­фо­ну, ру­ха­ти­ся без до­зво­лу мед­се­ст­ри;
 • Щоб уник­ну­ти ура­жен­ня стру­мом не до­торкуй­те­ся при­ла­дів, елек­тро­дів, кон­ту­ру зазем­лен­ня;
 • При поя­ві під час про­це­дур не­при­єм­них від­чут­тів (біль, над­мір­не те­п­ло, пе­чін­ня, за­па­мо­ро­чен­ня і та­ке ін­ше) – не­гай­но сповіс­тіть про це ме­дич­ну се­ст­ру;
 • Про­це­ду­ри кра­ще при­йма­ти че­рез го­ди­ну пі­сля сні­дан­ку або обі­ду і не ре­ко­мен­ду­ється на­тще або зра­зу пі­сля при­йо­му їжі.